top of page

Acerca de

Privacy Policy

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek
– hatályos 2022. február 1. napjától –

1.    Az általános szerződési feltételek és a szerződés hatálya
 
1./ A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: szerződés/ÁSZF/Általános Szerződési Feltételek) a BL PRO SOLUTIONS Kft. (adószám: 25865174-2-13; nyilvántartási szám 13 09 185311; székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; képviseli: Balogh László) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett  weboldalon  (a továbbiakban: weboldal) elérhető weboldal (a továbbiakban: weboldal) szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Megbízó) és Szolgáltató közötti jogviszonyt, a felek jogait és kötelezettségeit foglalja egységes szerkezetbe.
 
2./ A jelen szerződés és az abban foglalt általános szerződési feltételek kiterjednek minden, Szolgáltató által a weboldalon értékesítésre nyújtott és Megbízó által megvásárolható, III. fejezetben megjelölt termékekre.
 
3./ A jelen szerződés 2022. február 28. napjától visszavonásig érvényes. A jelen szerződés a hatályos állapotot tartalmazza.
 
4./ Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés vonatkozó jogszabályok keretei között történő módosítására és kiegészítésére. A szerződés módosítását vagy kiegészítését követően annak tényéről Szolgáltató weboldalán elérhető formában tájékoztatja Megbízóit azzal, hogy a módosítást megelőzően már megkötött szerződésekre a szerződéskötéskor hatályban lévő szerződés rendelkezései irányadók. A Szolgáltatóval a módosítást követően szerződött Megbízókra, a módosított szerződési feltételek irányadók.
 
5./ Szerződő felek egymás között az e-mail kommunikációt írásbelinek tekintik, amely során jogosultak a jelen szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges információkat egyeztetni.
 
6./ A weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, így a szolgáltatások bármelyikének igénybevételével a Megbízó magára nézve kötelezőként ismeri el a jelen szerződésnek a rendelés leadásakor hatályos állapotát. Kérjük Tisztelt Megbízóinkat, hogy a jelen szerződést és annak minden feltételét alaposan tanulmányozzák, olvassák el, mielőtt a megrendelés mellett döntenek és kizárólag az azzal való teljes körű egyetértésük esetén rendeljék meg a kiválasztott terméke(ke)t. A megrendelés véglegesítéséhez szükséges, hogy a Megbízó a jelen szerződés feltételeit elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismerje el.
 
7./ Jelen szerződés valamennyi Megbízó felé történő online értékesítésre érvényes.
 
8./ A webshopon keresztül 14. életévét betöltött, azonban 18. életévét még be nem töltött korlátozottan cselekvőképes személy kizárólag a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával vásárolhat. 14. életévét be nem töltött személy a webshopon keresztül nem vásárolhat, nevében a szülői felügyeletet gyakorló személy jogosult eljárni a vásárlás során.
 
9./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megbízó megrendelését törölje, ha a szolgáltatás csalárd, spekulatív vagy rosszhiszemű igénybevételét észleli a Megbízó részéről.
 
10./ A Megbízó fogyasztónak minősül, amennyiben az igénybe vett szolgáltatás(ok) nem kereskedelmi célokat szolgálnak vagy nem a saját magukat foglalkoztatók szakmai tevékenységét szolgálják. Ezzel szemben nem fogyasztónak, hanem vállalkozónak minősül minden olyan, jogképességgel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységet végez.
 
11./ Szolgáltató saját vállalkozása és szolgáltatásainak biztonsága érdekében nem engedélyez olyan vásárlást, ahol egy rendelés értéke és a tételek száma a szokásos fogyasztói mennyiséget meghaladja. A szokásos fogyasztói mennyiség meghatározása az általános gyakorlaton alapszik, azonban Szolgáltató esetről esetre szabadon jogosult meghatározni, hogy az adott rendelés mennyiségi korlátozását milyen értékben és mértékben határozza meg.
 
12./ A jelen szerződés és annak teljes szövegezése kizárólag magyar nyelven került kiadásra és az kizárólag magyar nyelven értelmezendő.
 
13./ Szolgáltató vonatkozásában magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 
 
1.    A szerződés megkötése és az általános szerződési feltételek elfogadása. A Szolgáltató adatai.
 
1./ A jelen szerződés írásbeli szerződésnek minősül, és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a jelen fejezetben foglaltak szerint:
 
2./ Megbízó szerződéskötési szándékát a Szolgáltató online felületén, azaz a www.bl-pro.com elnevezésű weboldalon közzétett, a III. fejezetben feltüntetett szolgálatások közül a Megbízó által választott adott szolgáltatás(ok) ajánlatkérésével jelezheti.
 
3./ A jelen szerződés elfogadása: Megbízónak weboldalon az ajánlatkérés és üzenet küldés folyamat megkezdése előtt van lehetősége megismerni, értelmezni és magára nézve kötelezőnek elismerni az ott közzétett jelen szerződést, amelyet a weboldal felületén az „Általános Szerződési Feltételek” beágyazott linkre kattintva érhet el. Megbízó a jelen szerződés tartalmával egyező akaratnyilatkozatát és egyetértését, valamint a jelen tartalomnak megfelelő szerződéskötési szándékát a beágyazott link mellett található üres négyzet kipipálásával és a rendelés leadásával jelezheti Szolgáltató részére.  Azzal, hogy Megbízó elfogadja az „Általános Szerződési Feltételek” elnevezésű, beágyazott linken közzétett jelen szerződést, valamint Szolgáltató „Adatkezelési Tájékoztatóját” ugyanezen a módon, majd a rendelését leadja és a szolgáltatás ellenértékének bruttó végösszegét (a továbbiakban: a számla végösszege) megfizeti Szolgáltató részére,  Megbízó a szolgáltatás jelen szerződésben és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt tartalmának megfelelő feltételekkel való igénybevétele mellett dönt.
 
4./ A jelen szerződés megkötésének napja az a nap, amellyel a számla végösszege Szolgáltató által megjelölt bankszámlájára egyösszegű teljesítéssel hiánytalanul beérkezik.
 
5./ A Szolgáltató adatai:
 
Név: BL PRO SOLUTIONS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és postai cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
Telephely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152 C.
Nyilvántartási szám: 13 09 185311
Adószám: 25865174-2-13
E-mail cím: blpskft@gmail.com
Képviseli: Balogh László
 
•    A szolgáltatások kategóriái és díjai
 
1./ Szolgáltató ajánlatban feltüntetett mindenkori tartalommal és díjazással. Megbízó az aktuálisan elérhető szolgáltatáslistát és kínálatot, az egyes szolgáltatások leírását a kívánt szolgáltatás típusra kattintva ismerheti meg. Megbízó a Szolgáltató által kínált egyes szolgáltatások elérhető – irányadó esetben – részletes leírását, folyamatát vagy bármely más további tulajdonságait a weboldalon a kívánt szolgáltatásra kattintva ismerhet meg, valamint bővebb információkat a szolgáltatásokról e-mail útján kérhet Szolgáltatótól a II. fejezet 5./ pontjában feltüntetett e-mail címére küldött megkeresésében.
 
2./ A jelen III. fejezetben foglalt egyes szolgáltatások kínálatának, típusának, tartalmának vonatkozásában a Szolgáltató weboldalán feltüntetett mindenkori tartalom az irányadó. A Megbízó által választott és megfizetett szolgáltatás tartalmának érvényesen az a tartalom tekintendő, amely a szolgáltatás megrendelésekor Szolgáltató árajánlatában szerepelt. Az árak szolgáltatásonként kerülnek feltüntetésre és tartalmazzák a szolgáltatás ellenértékét, ezen belül az általános forgalmi adót. A megbízás leadásakor a rendszer tájékoztatja a Megbízót az esetleges egyéb költségekről. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül hajtson végre általa szükségesnek ítélt módosításokat a szolgáltatások listáját és árát illetően, így korlátlan rendszerességgel jogosult frissíteni a szolgáltatások listáját a weboldalon. 
1.    A rendelés menete és a szerződés teljesítése
 
1./ A Megbízó a https://www.bl-pro.com weboldal szolgáltatások menüpontjában található, III. fejezetben foglalt szolgáltatások közül kiválasztja az általa igénybe venni kívánt szolgáltatást vagy szolgáltatásokat. A megbízási folyamat során a szolgáltatásokkal és árakkal kapcsolatos információk megerősítéshez kötöttek és nem kötelező érvényűek.
 
2./ Szolgáltatások kiválasztása: A kiválasztott szolgáltatás oldalán az ajánlatkérésre kattintva Megbízó kiválaszthatja az általa igénybe venni kívánt szolgáltatás típusát.
 
3./ Megrendelés: Megbízó az „AJÁNLATKÉRÉS” gombra kattintva választja ki az általa igénybe venni kívánt szolgáltatást. Megbízó kizárólagos felelőssége, hogy a kiválasztást követően az ajánlat tartalmában az általa igénybe venni kívánt minden szolgáltatástípust, a darabszámot és egyedileg feltüntetett esetben az egyéb jellemzőket – ide értve a szolgáltatások árazását is – ellenőrizze a rendelés véglegesítése előtt, hogy azok minden, az általa igénybevenni kívánt feltételnek megfeleljenek. Mindemellett a megrendelés leadása előtt a Megbízó tájékoztatást kap a megrendelésről egyértelmű, érthető és áttekinthető módon az alábbi információkkal:
1.    a) a megrendelésben található szolgáltatások és azok legfontosabb jellemzői
2.    b) a szolgáltatás teljes ára,
3.    c) a felmerülő kiszállási és adminisztrációs költségek.
4.    d) Emellett a kiszálláshoz és a fizetéshez szükséges adatokat a Megbízó megtekintheti és a megrendelési folyamat lezárásáig bármikor módosíthatja. A rendelési folyamat lezárásáig a Megbízó módosíthatja a megrendelés tartalmát.
 
4./ Elektronikus számla kiállítása: Szolgáltató a Megbízó által a megrendelés során megadott számlázási névre és címre állítja ki a számlát. Megbízó, mint a szolgáltatást megrendelő személy személyazonosságán nem változtathat. A számlát Szolgáltató a rendelés során megadott e-mail címre, elektronikus úton küld meg Megbízó részére. Megbízó a jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató részére elektronikus számlát állítson ki.
 
6./ Elállási/felmondási jog gyakorlása:
 
6.1./ Megbízó – a 3./ – 5./ pontban foglaltak alkalmazása mellett – 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Megbízó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 
6.2./ Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megbízó vagy a Megbízó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a szolgáltatást igénybe veszi.
 
6.3./ Ha Megbízó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi e-mail címre: bldiszpo@gmail.com Ebből a célból felhasználhatja a jelen szerződésben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
 
6.4./ Megbízó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 
6.5./ Az elállás/felmondás joghatásai: Ha Megbízó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Megbízó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az Megbízó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Megbízó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megbízót semmilyen többletköltség nem terheli. 
Kellékszavatosság – Milyen esetben élhet Megbízó a kellékszavatossági jogával?
 
1./ A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Megbízó kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Megbízó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 
1.    a) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megbízó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
2.    b) Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megbízó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megbízó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
3.    c) Választott kellékszavatossági jogáról Megbízó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megbízó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 
2./ Megbízó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Szolgáltatóval. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Megbízó figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megbízó már nem érvényesítheti.
 
3./ Megbízó Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
4./ A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megbízó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megbízó köteles bizonyítani, hogy a Megbízó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
 
•    Termékszavatosság – Milyen esetben élhet Megbízó a termékszavatossági jogával?
 
1./ Ingó dolog (termék) hibája esetén Megbízó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Megbízó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
2./ A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
3./ Termékszavatossági igényét Megbízó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
4./ Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megbízónak kell bizonyítania.
 
5./ A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
1.    a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
2.    b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
3.    c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 
6./ A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
7./ Szolgáltató felhívja Megbízó figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
8./ Szolgáltató tájékoztatja Megbízót, hogy a weboldalon feltüntetett termékeknek nem gyártója, azoknak kizárólag forgalmazója, illetve viszonteladója.
 
 
•    Elállási/felmondási nyilatkozatminta
 
„A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelő elállási/felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett: *
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 
Kelt”
 
 
1.    A felek közötti kommunikáció. A szerződés megszűnése
 
1./ Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely szolgáltatás megrendelését indokolással vagy indokolás nélkül a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőzően visszautasítsa. Ez esetben a megrendelés megfizetése még nem történt meg, így pénzvisszafizetési kötelezettség terhe nélkül jogosult Szolgáltató a jelen szerződéstől elállni.
 
2./ A jelen szerződés az abban rögzítettek kölcsönös teljesítésével megszűnik.
 
3./ Szerződő felek kölcsönösen írásbelinek és elfogadottnak tekintik, ha a szerződéstől való elállásra, annak módosítására, megszüntetésére vagy az azonnali hatályú felmondásra irányuló jognyilatkozatuk a másik fél részére a felek által jelen szerződésben kölcsönösen, írásbeli kommunikációs formaként elfogadott e-mail útján kerül megküldésre. Szolgáltató e-mail címének a jelen szerződésben rögzített e-mail cím minősül, míg Megbízó részéről a Megbízó által a szolgáltatás során kommunikációs formaként használt bármely e-mail címe elfogadottnak minősül.
 
4./ A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak e rendelkezésekre kell alkalmazni, az érvénytelenség a szerződés többi részét nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna.
 
 
1.    Titoktartási kötelezettség
 
1./ Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.
 
 
1.    Adatvédelem, adatkezelési nyilatkozat
 
1./ Megbízó a jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen szerződés teljesítése során rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése keretében kezelje, azokat szükség esetén adatfeldolgozó szerződéses partnerei részére is hozzáférhetővé tegye. Megbízó a jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyes adatai tárolásának időtartama a mindenkor irányadó jogszabályban meghatározott idő, ennek hiányában, illetve ennek megfelelően a szerződés megszűnését követő 5 év, ezt követően azok törlésre kerülnek.
 
2./ Szolgáltató bármely, Megbízótól kapott személyes adatot, információt bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja ki, Megbízó kifejezett, jelen szerződésen kívül álló írásbeli hozzájárulása nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.
 
3./ Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelét, hogy szolgáltatási tevékenysége során Szolgáltató adatkezelőnek minősül, mely során Megbízó hozzájárulásával kezelheti a szolgáltatást igénybe vevő érintett személy (Megbízó) személyes adatait Szolgáltató weboldalon közzétett „Adatkezelési Tájékoztató” elnevezésű dokumentumában foglaltaknak megfelelően.
 
4./ A Megbízó, mint adatkezeléssel érintett személy jogosult tájékoztatást kapni, betekinteni, másolatot kapni az őt érintő személyes adatokról. Az érintett személy jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; tiltakozhat az ilyen személyes és különleges adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával. Jogosult a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Jogosult továbbá a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; weboldal: http://naih.hu; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszám: +36 (1) 391-1400.
 
5./ Szolgáltató teljes körű adatkezelési tevékenységét, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.
 
 
•    Záró rendelkezések
 
1./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire, valamint a távollevők között kötött szerződések vonatkozásában a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendelkezéseire.
 
2./ A jelen szerződés távollevők között kötött szerződésnek minősül.
 
3./ Szerződő felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalás keretében kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróságot jelölik ki.
 
4./ Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezése esetén az eljárásra Megbízó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Megbízó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. Megbízó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg, azonban az eljárás az itt említett békéltető testület helyett – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31).
 
5./ A Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.; telefonszám: (1) 450-2598; e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu. Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja bármely kormányablakban és kerületi hivatalban személyesen,  postai úton vagy e-mailben.
 
6./ Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag kötik meg.

bottom of page